Misiune

Scopuri și obiective:

Centrul de Istorie a Secolului XX oferă, ca parte a Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, programe educaţionale (cursuri de masterat interdisciplinare) şi de cercetare axate pe cunoaşterea ştiinţifică a istoriei româneşti, europene şi internaţionale a secolului al XX-lea, în principal după 1918. Centrul este format din reunirea secţiunii de istorie contemporană din cadrul Centrului de Istorie a Relaţiilor Internaţionale (CIRI) al Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, cu grupul de specialişti în istoria românească a sec. XX din cadrul aceleiaşi facultăţi. CIS-20 moşteneşte de la CIRI şi continuă activitatea privitoare la istoria internaţională de după 1918.

Centrul are în vedere pregătirea unor viitori specialişti în domeniu, editarea unei publicaţii de profil şi formarea unui colectiv de cercetare, cu posibilităţi de asimilare a noilor deschideri metodologice şi acces la categorii de izvoare inedite. Misiunea fundamentală a Centrului este de a coagula energiile disponibile în plan universitar si academic cu scopul dezvoltării unor solide programe educative si de cercetare în vederea formării unor viitori specialişti. Centrul îşi propune să acţioneze ca un element de legătură între mediul universitar – academic şi diferitele structuri guvernamentale sau non-guvernamentale.

Obiectivele Centrului de Istorie a Secolului XX sunt orientate în trei direcţii majore (cercetare, diseminare, educare):

  1. asigurarea unui climat de cercetare performant care să facă posibilă desfăşurarea continuă a unei activităţi de cercetare de bună calitate şi deschisă spre viitor;
  2. îmbogăţirea permanentă a infrastructurii de cercetare care să aibă în vedere atingerea obiectivelor de performanţă pe care şi le propune centrul;
  3. realizarea unui dialog permanent între membri mai experimentaţi ai echipei de cercetare şi tinerii promiţători cooptaţi în această echipă, îmbinând astfel experienţa de cercetare existentă cu dorinţa de nou şi performanţă;
  4. actualizarea concepţiilor şi tematicii de cercetare în istoria românească şi internaţională a secolului al XX-lea prin reintegrarea acesteia într-un cadru conceptual care să ţină cont de cele mai noi curente de gândire existente pe plan european si mondial;
  5. diseminarea informaţiilor prin intermediul unor articole, studii, conferinţe şi prelegeri (susţinute în ţară şi străinătate), editarea unor volume (în limba română şi în limbi străine), dar şi prin intermediul mass-media; acest obiectiv are în vedere difuzarea informaţiei atât în ţară cât şi în străinătate, atât in mediul academic cât şi în rândul nespecialiştilor, precum şi în rândurile publicului larg;
  6. formarea şi specializarea tinerilor în domeniul istoriei veacului XX prin organizarea de cursuri şi programe de studii în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
  7. oferirea de acces la consultaţii şi documentare studenţilor şi masteranzilor;
  8. asigurarea unei calificări superioare in domeniul cercetarii istorice şi la nivel de consultanta pentru instituţile implicate in politica internatională;

Activităţile centrului

Activitatea de cercetare a Centrului de Istorie a Secolului XX constă în elaborarea de studii, articole şi cărţi în domeniile sale de referinţă, în limba română şi/sau în limbi de circulaţie internaţională, corelând rezultatele cercetărilor cu literatura academică străină, pentru o mai bună integrare a cercetării româneşti în circuitul ştiinţific internaţional.

În activitatea de cercetare este încurajată formarea de echipe, atât prin colaborarea cu experţi şi specialişti din străinătate, cât şi prin atragerea masteranzilor şi doctoranzilor către activităţile de cercetare specifice centrului.

Direcţiile de cercetare sunt stabilite individual de către fiecare membru, apoi integrate într-un plan general de cercetare al centrului.

Activitatea publicistică constă în publicarea rezultatelor cercetării în reviste şi volume, în ţară şi străinătate, fiind încurajată în mod special publicarea în străinătate, pentru creşterea vizibilităţii şi prestigiului centrului.

Centrul de Istorie a Secolului XX organizează periodic, conform planului anual de cercetare, lansări de carte, mese rotunde, simpozioane, sesiuni de comunicări, conferinţe naţionale şi internaţionale, cu scopul diseminării rezultatelor cercetării ştiinţifice a membrilor săi, stabilirii unui cadru de dezbatere ştiinţifică naţional şi/sau internaţional, stabilirii de parteneriate cu alte instituţii similare.

Centrul de Istorie a Secolului XX organizează seria de conferinţe lunare, conform unui calendar stabilit şi popularizat pe website-ul propriu,  în cadrul cărora membrii şi invitaţii centrului îşi prezintă rezultatele finale sau intermediare ale cercetărilor desfăşurate, supunându-le dezbaterii şi schimbului de idei, precum şi cu scopul obţinerii de feedback; în mod special cercetătorii debutanţi (doctoranzi) sunt încurajaţi să-şi prezinte rezultatele cercetării; conferinţele lunare sunt deschise publicului.

Centrul de Istorie a Secolului XX urmăreşte îmbunătăţirea şi extinderea continuă a infrastructurii de cercetare, prin atragerea de fonduri din surse private sau guvernamentale.

Centrul organizează şi promovează programe de studiu (Masterat) în domenii ce privesc istoria veacului XX. Cursanţii vor studia, în limita locurilor disponibile, în regim cu sau fără taxă, statutul lor fiind similar celui al studenţilor din Facultatea de Istorie înscrişi la celelalte specializări, în conformitate cu legile româneşti în vigoare şi regulamentele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

Centrul de Istorie a Secolului XX întreţine un site de internet care este actualizat periodic şi cuprinde informaţii despre activitatea centrului şi a membrilor săi.